Condiciones de uso

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït , no obstant això, EL RESPONSABLE DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del  corresponent formulari .

L’usuari garanteix l’ autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al RESPONSABLE DE LA WEB  i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB  i a no utilitzar per , entre d’altres:

a ) Difondre continguts , delictius , violents , pornogràfics , racistes , xenòfob , ofensius , d’apologia del terrorisme o, en general , contraris a la llei o a l’ordre públic .

b ) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar , malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics , dades o sistemes físics i lògics  d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB o de terceres persones , així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL RESPONSABLE DE LA WEB presta els seus serveis.

c ) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB o de tercers i , si s’escau , extreure informació .

  1. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB o de tercers .
  2. e) Suplantar la identitat d’un altre usuari , de les administracions públiques o d’un tercer.

f ) Reproduir , copiar , distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament , transformar o modificar els continguts , llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g ) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol · licitud o consentiment .

Tots els continguts del lloc web , com ara textos , fotografies , gràfics , imatges , icones , tecnologia , programari, així com el seu disseny gràfic i codis font , constitueixen una obra la propietat pertany al RESPONSABLE DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’ estrictament necessari per al correcte ús del web .

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar , si escau , còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers , ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes , ni siguin objecte de cap tipus d’explotació .

Així mateix, totes les marques , noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB , sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’ usuari dret sobre els mateixos .

La distribució , modificació , cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits .

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL RESPONSABLE DE LA WEB i el propietari del lloc web a la que s’estableixi , ni l’acceptació i aprovació per part dEL RESPONSABLE DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització per escrit al RESPONSABLE DE LA WEB . En tot cas , l’hiperenllaç únicament permetrà l’ accés a la home -page o pàgina d’inici del nostre lloc web , així mateix haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses , inexactes o incorrectes sobre EL RESPONSABLE DE LA WEB , o incloure continguts il·lícits , contraris a les bons costums i l’ordre públic .

EL RESPONSABLE DE LA WEB no es responsabilitza de l’ ús que cada usuari li doni a els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos .

Aviso Legal

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que el sitio web y el portal de Internet https://www.informaticalaselva.comy sus sitios web vinculados https://www.pictr3es.caty https://www.inforselva.com(en adelante, el "sitio web") es titularidad de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., con domicilio social en Calle Camprodon, 63 de 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona) con CIF nº B-17.691.270.

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, al tomo 1734, folio 143, sección 8, hoja GI 29141, Inscripción 6.

 

Comunicaciones

 

Teléfono:        +34 972 877 489

 

E-mail:            info@informaticalaselva.com

 

 

Se considera que todos los avisos y comunicaciones entre usuarios y el PROPIETARIO DEL SITIO WEB se realizan, a todos los efectos y fines, cuando se hagan por cualquiera de los medios detallados anteriormente.

 

El presente aviso legal regula las condiciones de uso del citado portal de Internet.

 

Ley aplicable y jurisdicción

 

Con carácter general las relaciones entre INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. y los usuarios de los servicios telemáticos, presentes en el sitio Web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

 

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Santa Coloma de Farners (Girona) para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones contractuales.

 

Aceptación del usuario

 

Este Aviso Legal regula el acceso y utilización del sitio web que INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. pone a disposición de los usuarios de Internet. Se considera usuario a la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y actividades del sitio web.

 

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con INFORMATICA LA SELVA, S.L.U.

 

El acceso y navegación en el sitio web por parte del usuario supone la aceptación de la totalidad de las presentes Condiciones de Uso. En caso de desacuerdo con las condiciones debe abstenerse de utilizar el sitio web.

 

Acceso al sitio web

 

El acceso al sitio web por parte de los usuarios es de carácter libre y gratuito. Algunos servicios y actividades pueden encontrarse sujetos a contratación previa del servicio o actividad.

 

En caso de ser necesario que el usuario aporte datos personales para acceder a alguno de los servicios o actividades, la recogida y el tratamiento de los datos se realizará de conformidad con la normativa vigente, en concreto con el RGPD. Para más información, consulte nuestra política de privacidad https://www.informaticalaselva.com/es/politica-de-privacidad.

 

Contenido y uso

 

La visita al sitio web por parte del usuario deberá hacerse de forma responsable y de conformidad a la legalidad vigente, la buena fe, el presente Aviso legal y respetando los derechos de propiedad intelectual e industrial de titularidad de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. o cualquier otras personas físicas o jurídicas.

 

El uso de cualquiera de los contenidos del sitio web con fines que sean o pudieran ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como la realización de cualquier acción que cause o pueda causar daños o alteraciones de cualquier tipo no consentidas por INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., en el sitio web oa sus contenidos.

 

El titular del sitio web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores. La empresa se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su sitio Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se prestan a través del mismo como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.

 

 

Propiedad intelectual e industrial

 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se realice con los contenidos del sitio web, aunque se citen las fuentes, salvo que se cuente con el consentimiento previo, expreso y por escrito de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en las páginas web de la empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el sitio web, y en ningún caso se entenderá que el acceso y navegación de los usuarios implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U.

 

Cualquier uso de estos contenidos no autorizados previamente por parte de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial y dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. se reserva el derecho de ejercitar frente al usuario las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan.

 

Responsabilidad y garantías

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, permiten el correcto funcionamiento de su sitio webasí como la ausencia de virus y componentes dañinos. Sin embargo, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no puede hacerse responsable de las siguientes situaciones que se enumeran a título enunciativo, pero no limitativo:

 

• La continuidad y disponibilidad de los Contenidos.

 

• La ausencia de errores en los Contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir.

 

• La ausencia de virus y / o demás componentes dañinos.

 

• Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U.

 

• El uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos incluidos en el sitio web. En consecuencia, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no garantiza que el uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos que en su caso se incluyan en el sitio web se ajusten al presente aviso legal ni que el uso del sitio web se realice de forma diligente.

 

• El uso por menores de edad del sitio web o del envío de sus datos personales sin el permiso de sus tutores, siendo los tutores responsables del uso que hagan de Internet. Los contenidos a los que el usuario pueda acceder a través de enlaces no autorizados o introducidos por usuarios mediante comentarios o herramientas similares.

 

• La introducción de datos erróneos por parte del usuario o de un tercero.

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al sitio web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. Sin embargo, siempre que las circunstancias lo permitan, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. comunicará al usuario, con antelación suficiente, la fecha prevista para la suspensión de los contenidos.

 

Igualmente, de conformidad con el art. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. se compromete a la eliminación o, en su caso, el bloqueo de los contenidos que pudieran afectar o ser contrarios a la legislación vigente, los derechos de terceros o la moral y orden público.

 

Cookies

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. utiliza cookies, a efectos de optimizar y personalizar su navegación por el sitio web. Las cookies son ficheros físicos de información que se alojan en el mismo terminal del usuario, la información recogida mediante las cookies sirve para facilitar la navegación del usuario por el portal y optimizar la experiencia de navegación. Los datos recopilados mediante las cookies pueden ser compartidas con los creadores de estas, pero en ningún caso la información obtenida por las mismas será asociada a datos personales ni a datos que pueden identificar al usuario.

 

Sin embargo, si el usuario no desea que se instalen cookies en su disco duro, tiene la posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos. Para obtener más información consulte nuestra Política de Cookies https://www.informaticalaselva.com/politica-de-cookiesy https://www.pictr3s.cat/politica-de-cookies.

 

Enlaces (links)

 

La presencia de enlaces (links) a los sitios web de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. https://www.informaticalaselva.comy https://www.pictr3s.cat,hacia otros sitios de Internet tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso suponen sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no asumirá responsabilidad por los contenidos de un enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y disponibilidad técnica.

 

En el caso de que a otros sitios webs establezcan enlaces a los sitios web de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., no se entenderá que INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. ha autorizado el enlace o el contenido del sitio web en el que se contiene el enlace, tampoco se podrá incluir en la página del enlace contenidos inapropiados, difamatorios, ilegales, obscenos o ilícitos, ni otros contenidos que sean contrarios a la legalidad vigente.

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. se reserva la posibilidad de contactar con el propietario del sitio web en el que se establezca el enlace si considera que se incumple la normativa, así como de ejercitar las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales.

 

Modificación de las condiciones

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. se reserva expresamente el derecho a modificar unilateralmente, total o parcialmente, sin necesidad de previo aviso, el presente Aviso Legal. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar periódicamente el presente Aviso Legal.

Protección de datos

Quan precisem obtenir informació per la seva banda , sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades , del qual és responsable EL RESPONSABLE DE LA WEB . Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol · licitats , amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades  i la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic .

EL RESPONSABLE DE LA WEB es compromet a no cedir , vendre , ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, salvat per obligació legal.

Exercici dels seus drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INFORMATICA LA SELVA, S.L.U.   estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: info@informaticalaselva.com

-En l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

EL RESPONSABLE DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel citat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i altra normativa aplicable . No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics , documents electrònics o fitxers de l’usuari .

EL RESPONSABLE DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis del lloc web . Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari . L’usuari té la possibilitat de configurar seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o es adverteixi de la mateixa .

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat , EL RESPONSABLE DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ usuari .

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol · licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III , article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Consentimiento comunicaciones comerciales

Doy mi consentimiento expreso para recibir comunicaciones comerciales posteriores de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., por correo electrónico, SMS y otros medios de comunicación ofimáticos, tal como establece la Ley LSSI / CE 34/2002.

Si quiere dejar de recibir publicidad o informaciones comerciales puede solicitar la baja mandando un correo electrónico a la dirección info@informaticalaselva.com, indicando la palabra BAJA.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí

Acepto
Top