Cercar

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, pictr3s.cat, l'ostenta: INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U., proveïda de NIF: B-17691270, les dades del registre mercantil de: Girona Tom 1734, Foli 139, Fulla GI-29141, Inscripció 1a i les dades de contacte de la qual són:

Adreça: Camprodon, 65 – Santa Coloma de Farners, Girona  
Telèfon de contacte: 972877489
Email de contacte: info@informaticalaselva.com

Aquest document (així com tot un altre documents que aquí s'esmentin) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc web (pictr3s.cat) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d'ara endavant, Condicions).

A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, desenvolupa a través del Lloc web comprèn:

Venda de productes

A més de llegir les presents condicions, abans d'accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l'usuari ha d'haver llegit la Nota legal i les Condicions generals de venda, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc web.

Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

 

2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Fer ús d'aquest Lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.
Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).
L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest Lloc web.
El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc web.

 

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar en el Lloc web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de nom del domini, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a "COMPRAR".

Així mateix, l'usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'usuari rebrà un correu electrònic confirmant que INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, en el seu cas, se l'informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. En el seu cas, aquestes informacions també podrien posar-se a la disposició de l'usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l'usuari consent que el lloc web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'usuari a través del correu electrònic, i en el seu cas, a través del seu espai personal de connexió al Lloc web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U utilitzant els espais de contacte del lloc web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, d'unes certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, imatge d'aquest en la seva pàgina del lloc web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable, i particularment atès el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i als drets que assisteixen als usuaris conforme a la política de privacitat d'aquest lloc web.

 

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, es compromet a contactar a l'isuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això serà igualment aplicable en els casos en els quals la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

 

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment quant a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d'enviament es troben en el procés previ al pagament dels productes tal com es mostren en el Lloc web,(les compres superiors o iguals a 70€ disposen d'enviaments gratis). Així, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de transport propi o contractat externament per informàtica la selva.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de manera automàtica, sinó només aquells que l'usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda a excepció que es puguin haver produït errors en la publicació a la web, informàtica la selva en aquest cas informarà.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, Transferència bancària, els clients que disposen d'un compte de despeses amb nosaltres, rebran una factura en la data prèviament acordeu.

Així mateix, l'Usuari podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regalo i/o una targeta abono emesa per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U.

INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. utilitza tots els mitjans per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l'usuari durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora d'aquestes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'usuari.

Una vegada que INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U.  rebi l'ordre de compra per part de l'usuari a través del lloc web, es farà una pre-autorització en la targeta que correspongui per a assegurar que existeixen fons suficients per a completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà en el moment de confirmació de la compra.

Si el mitjà de pagament és targeta regalo o targeta abono el càrrec es farà en el moment en què INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l'usuari.

En tot cas, en fer clic a "COMPRAR" l'usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, o que, en el seu cas, és el legítim posseïdor de la targeta regalo o de la targeta abono.

 

6. LLIURAMENT

En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en els quals existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el lloc web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U. no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'usuari per a informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, es contactés amb l'usuari per a avisar-li d'on es troba la seva comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'usuari no estarà en el lloc de lliurament en la franja horària convinguda, ha de posar-se en contacte amb INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U per a convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, s'entendrà que l'usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. A conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'usuari li seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l'usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A l'efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en el qual l'usuari o un tercer indicat per l'usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l'usuari a partir del moment del seu lliurament. L'usuari adquireix la propietat dels productes quan INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, inclosos les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

 

7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra en el lloc web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U a través dels espais de contacte habilitats en el lloc web, i, en el seu cas, a través d'aquells habilitats per a contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l'usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

En qualsevol cas, l'usuari, abans de fer clic a "COMPRAR", té accés a l'espai, cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

D'igual forma, es remet a l'usuari a consultar la Avis Legal i Condicions Generals de venda per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

8. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l'Usuari adquirís productes en o través del lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el lloc web i, per tant li assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el uloc web de INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l'suari haurà de notificar la seva decisió a INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U podrà fer-ho, en el seu cas, a través dels espais de contacte habilitats en el lloc web o a través de Pictr3s, Camprodon, 65, 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)

L'Usuari, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l'usuari podrà enviar un correu electrònic informant del motiu del desistiment, no obstant això, el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U reemborsarà a l'usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals triades per l'usuari per a una modalitat d'enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U és informat de la decisió de desistir per l'usuari.

INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U reemborsarà a l'usuari mitjançant una transferència  bancària. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'usuari. No obstant això, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari present una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot retornar o enviar els productes a: Pictr3s, Camprodon, 65, 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)

I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què INFORMÀTICA LA SELVA S.L.O va ser informat de la decisió de desistiment.

L'Usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, per exemple els consumibles, que un cop oberts i  no ser defectuosos no es podran retornar o  productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintados després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal després del lliurament.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Es tracta de tots aquells casos en els quals l'usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb INFORMÀTICA LA SELVA S.L.Uinmediatamente i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s'informarà l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, en el seu cas, la substitució d'aquest.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l'usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per a pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l'usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte corresponent d'INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

 

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.

Igualment, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:
INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut mancant resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.

INFORMÀTICA LA SELVA S.L.O actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a la disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com a vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Falta de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U posa tots els mitjans al seu aconsegueixi efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'usuari. Al mateix temps, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'usuari. És responsabilitat de l'usuari retornar el producte correcte.

En general, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiu:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U disposarà d'una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

 

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, l'usuari accepta que la major part de les comunicacions amb INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l'usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del lloc web.

Igualment, tret que s'estipuli el contrari, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U pot contactar i/o notificar a l'usuari en el seu correu electrònic o en l'adreça postal facilitada.

 

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U del compliment estricte per l'usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l'usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte farà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'usuari per escrit.

 

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

 

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'usuari faciliti a INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U en el curs d'una transacció en el Lloc web, seran tractats conformement al que s'estableix en la Política de Privacitat (continguda, en el seu cas, en la Nota Legal i Condicions Generals de venda). En accedir, navegar i/o usar el Lloc web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

 

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U i l'usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals de Santa Coloma de Farners.

 

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot fer arribar a INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @E-*commerce.

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre *INFORMÀTICA LA SELVA S.L.O i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot saber més sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top