Cercar

Condicions d'ús

Termes i condicions de venda

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web https://www.pictr3s.cat és titularitat de INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U., amb CIF: B-17691270

CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web https://www.pictr3s.cat  i regulen les relacions jurídiques entre INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. i el USUARI.

L'accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització de la Web suposa l'acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si l'usuari no estigues d'acord amb aquestes condicions ha d'abstenir-se d'utilitzar les nostres webs.

La visita al lloc e-commerce per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., al lloc e-commerce o als seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. està dirigit a majors d'edat amb la capacitat jurídica suficient per a poder quedar vinculat per les presents Condicions d'ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d'alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementaries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals. 

VISITA DEL LLOC WEB

Sense necessitat de registrar-se ni de fer cap inscripció ni adquisició, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. els convida a que realitzin una visita virtual pel nostre lloc web perquè coneguin els nostres productes i serveis.

REGISTRE DELS USUARIS

La utilització dels serveis prestats per INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. i la compra en el lloc Web requereix el registre com a usuari en el lloc Web. Amb la finalitat de completar el registre s'hauran d'aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes.

Un cop l'usuari s'hagi registrat en el lloc web de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., amb l'usuari i contrasenya que hagi escollit podrà accedir automàticament al seu compte de la pàgina web.

Així mateix, ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

COMANDES

Una vegada realitzada una comanda, li arribarà un missatge confirmant la recepció de la mateixa així com amb informació sobre l'enviament i la facturació de la comanda realitzada.

FORMA DE PAGAMENT

L'adquisició de serveis o productes a través de PICTR3S.CAT permet les següents formes de pagament:

  • Mitjançant targeta de crèdit/dèbit VISA o MASTERCARD (plataforma de comerç electrònic segur de Redsys)

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera o plataforma de pagament corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d'autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa/Mastercard pel qual usuari s'autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s'autentica davant el seu banc adquirent.

A l'efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.

  • Mitjançant transferència bancària.  Si l’usuari escull aquesta opció rebrà un correu electrònic on s’indicarà el nº compte on realitzar la transferència.   No s’enviarà la comanda fins que el pagament no s’hagi abonat al compte indicat.

Els clients que disposen d’un compte de despeses amb nosaltres, rebran una factura en la data prèviament acordada.

  • Així mateix, l’usuari podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regal i/o una targeta abono emesa per INFORMATICA LA SELVA, S.L.U.

Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

DISPONIBILITAT

Totes les comandes rebudes per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, es compromet a contactar a l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això serà igualment aplicable en els casos en els quals la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

PREUS

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se'ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s'expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

D'acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

El preu de la comanda es calcularà automàticament en el moment d'anar omplint la cistella de compra.

En les comandes que es realitzin des de fora de la Península i Balears, s'aplicaran els impostos i aranzels derivats de l'entrada i sortida del producte en aquests territoris (segons normativa vigent), i que ha de pagar directament l'Usuari a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l'IVA o no en funció del territori de lliurament, tal com s'indica en els paràgrafs anteriors). Els costos de transport (si escau) així com els impostos i aranzels per a l'entrada i sortida del producte fora de la Península i Balears. no estan inclosos en aquest preu i s'informaran de forma específica en cada cas.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. ja hagi realitzat la confirmació d'enviament.

DESPESSES D’ENVIAMENT

En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears).

La compra està subjecta al pagament de despeses d'enviament, a compte del comprador. Les despeses d'enviament dependran de la destinació i de l'import total de la comanda, les despeses es detallaran al llarg del procés de compra i podrà revisar a quant ascendeixen les despeses d'enviament abans de finalitzar la compra.

Per a qualsevol comanda de fora de l'Espanya peninsular i Balears haurà de sol·licitar el càlcul específic de les despeses d'enviament al e-mail info@informaticalaselva.com.   

CONDICIONS D’ENVIAMENT

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com per casos fortuïts o de força major.

El lliurament es realitzarà mitjançant l’empresa de transport logístic que designi INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. en cada moment en funció dels productes adquirits i el lloc d’entrega dels mateixos.

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. informarà al CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels seus magatzems.

En un termini de 30 dies naturals des de la data de confirmació de la comanda, la mateixa serà lliurada a l'adreça indicada per l’usuari.  

Si la comanda s’ha d’entregar fora de España Peninsular o Balears, s’informarà al client de la data prevista d’entrega.

En el moment del lliurament de la comanda, l’usuari haurà de verificar i comprovar l'estat de la mercaderia lliurada, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d'incidència per falta de mercaderia, manca d'embalums, danys en l'embalatge o altres; l’usuari haurà d'especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició de l’usuari i INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d'aquest moment.

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada per l’usuari no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

  • La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., sinó de la pròpia agència de transport.

SERVEI POST-VENDA

En cas d'incidència, degudament notificada i aprovada per part de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., s'acordarà amb l’usuari la millor via de resolució de la mateixa.

L'Usuari tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d'enviament i de les despeses d'enviament de la devolució dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

En aquests supòsits, la devolució a INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. dels Productes es podrà realitzar contactant amb el nostre Servei d'Atenció a l'Usuari. En el cas de devolució de productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada per l’usuari, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. es farà càrrec dels costos de transport de la devolució dels productes, sempre que la devolució es realitzi des de el Territori Peninsular o Balears.

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no està obligat a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. i no són vinculants.

DRET DE DESISTIMENT.

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. els informa que el CLIENT compta amb la possibilitat de desistir de la compra sense necessitat de justificació en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

El CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, enviant la confirmació de desistiment per escrit a info@informaticalaselva.com indicant en l'assumpte el número de comanda online.

NO serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de l'excepció prevista en l'article 103.d) de la Llei 3/2014, Excepcions a el dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

c) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Per exercir el dret de desistiment, l’usuari comunicarà a INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. la seva decisió de desistir del contracte, bé mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i recepció de la mateixa per part de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., o bé, podrà utilitzar el model de formulari el text del qual es reprodueix més avall, encara que el seu ús no és obligatori. INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. acusarà la recepció de la mateixa sense demora pel mateix mitjà que l’usuari ha utilitzat per l'enviament d'aquest desistiment.

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l'atenció de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., amb domicili social al C /. Camprodon, 65 de 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona) i e-mail info@informaticalaselva.com.

Per la present, li comunico que desisteixo de la contractació del producte o servei de la comanda nº ______________________ contractada el dia ___________.

Nom del CLIENT: ____________________

Domicili del CLIENT: ____________________________

Signatura del CLIENT (només si el present formulari es presenta en paper):

Data: ___________

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT

En el cas que s'hagi de fer un reemborsament INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. gestionarà la devolució de l'import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel usuari en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d'acceptació del mateix per part de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U..

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta Web pot presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea. INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

GARANTIES

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.


En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per INFORMÀTICA LA SELVA S.L.U i posseeixin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l’apartat servei post-venda. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

ATENCIÓ A L’USUARI

Per contactar amb INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d'Atenció a l’usuari mitjançant:

TELÉFON:                             +34 972 877 489

CORREO ELECTRÓNIC:    info@informaticalaselva.com

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

LLENGUA

A nivell informatiu i contractual, la llengua de comunicació serà la llengua escollida per a la contractació per l’usuari, i al menys, en castellà.

(Segons art. Únic 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica article 98 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que va aprovar el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Article 98. Requisits formals dels contractes a distància. 1. en els contractes a distància, l'empresari ha de facilitar al consumidor i usuari, en la llengua utilitzada en la proposta de contractació o bé, en la llengua escollida per a la contractació, i, al menys, en castellà).

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. i l'usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot saber més sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top